Talvine vastuvõtt

Logistician

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseharidus 5 taseÕppevorm statsionaarne, päevane õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg120 EKAP, 2 aLisainfoinglise keelne õpe

Vastvõtu tingimused:
Taotluse alusel toimub vestlus ja inglise keele baastest

 

Põhiõpingute moodulid:
Sissejuhatus erialasse: logistika
Infotehnoloogia logistikas
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Logistika erialakompetentside erikursus
Juhtimine, juhendamine ja meeskonnad logistikas
Kliendisuhted ja -teenindus logistikas
Kaubavedude planeerimine
Veo- ja ekspedeerimise teenuste korraldamine
Lepingud ja dokumentatsioon kaubavedudel
Ostutegevuste planeerimine ja korraldamine
Kaubavarude täiendamise korraldamine
Lepingud ja dokumentatsioon ostmises ning varude täiendamises
Eriala uurimisprojekt logistikas
Logistika erialane võõrkeel (inglise ja vene)
Logistika erialased võõrkeeled II
Praktika: laotöö, ostmine ja varude juhtimine / kaubavedude planeerimine ja korraldamine

 

Valikõpingute moodulid:
Ettevõtluse baasmoodul
Kvaliteedi- ja riskijuhtimine logistikas
Logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud
Tollindus
Tagastuslogistika, pakendi- ja jäätmekorraldus
Tarneahelate haldamine
Tootmise ja materjali planeerimise alused
IKT rakendused ja tulevikutehnoloogiad
Praktiline rakendus/lahendus logistikas
Ohtlikud ja eriotstarbelised veod
Logistika e-kaubanduses
Posti-, paki- ja kullerteenuste logistika
Laotöötaja erikursus
Tõstukijuhi kursus

Lõpetamine:
Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Logistik, tase 5" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused:
Rakenduskõrgkoolis

Võimalused tööturul:
Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja, logistik, laovarude ja ostujuht ning teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad logistikat puudutavad küsimused