Talvine vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

 


Puhastusteenindaja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 3 statsionaarne,
töökohapõhine õpe
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Puhastusteenindaja tööks on luua ja tagada kompromissitu puhtus, mis on hinnas. Tänapäeval eeldab koristustöö organiseerimist ja koolitatud tööjõudu. Iga asutuse visiitkaart on puhtad ja hoolitsetud ruumid. Puhastusteenindaja missiooniks on pakkuda kvaliteetset ja mitmekügset teenust, mis omakorda pakub kliendile puhtast keskkonnast tulenevat positiivset emotsiooni. Maailm liigub suunaga: koristaja asemel koristusteenus.

Valgamaa Kutseõppekeskuses õpetatakse kasutama kaasaegseid koristusmasinaid, koristustarvikuid, koristusmeetoteid ja koristusaineid. Ameti omandanud puhastusteenindaja oskab töötada iseseisvalt, tervist ja keskkonda säästvalt. Tunneb erinevaid pinnakattematerjale ning nende hoodusprotsesse. Eristab üht mustust teisest ja oskab seda eemaldada. Oskab töid planeerida, tunneb tööohutust, isikukaitsevahendeid, tööhügieeni, esmaabi, keskkonnakaitset, samuti klienditeeninduse põhitõdesi.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid

  • Sissejuhatus õpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Puhastamine ja koristamine sh praktika
  • Kinnistu heakorratööd sh praktika

Valikõpingute moodulid

  • Eneseväljendus
  • Eripuhastustööd
  • Ruumi- ja lauadisain sh värvusõpetuse ja lilleseade alused
  • Tekstiilide hooldamine

Eriala omandamine toimub töökohal ja ettevõttes praktikal.

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puhastusteenindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. Õpingute lõppedes võimalus sooritada kutsekvalifikatsioonieksami "Puhastusteenindaja, EKR tase 3" 

Edasiõppimise võimalused

Puhastusteenindaja- juhendajaks, puhastustööde juhtimist.

Võimalused tööturul

Lõpetanul on võimalik tööle asuda puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes või väikeettevõtjana puhastusteenuseid pakkudes.

Õppekavad

Kadri Vallimäe- Pähk