Talvine vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

 


Puhastusteenindaja abiline

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 2
statsionaarne,
äevane õpe
haridusnõudeta 120 EKAP, 2 a

Puhastusteenindaja abilise töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Töötab juhendamisel ja tema tööülesanne on hoolduskoristamine.  Erialal õpimise eelduseks on huvi  ja soovi töötada meie meeskonnas, lojaalsust, korrektsust, puhtust ja positiivset suhtumist. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal.  Puhastusteenindaja abiline suudab töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega.  Oma töös kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid ning töövahendeid. 

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid

 • Sissejuhatus õpingutesse
 • Tööalase suhtlemise alused
 • Kodumajanduse alused
 • Puhastamine ja koristamine
 • Tekstiilide hooldamine

Valikõpingute moodulid

 • Eneseväljendus
 • Õpioskuste kujundamine
 • Arvutiõpetus
 • Kinnistu hooldamine
 • Kutsealane liikumine
 • Loovtöö
 • Toidufotograafia
 • Toitumine ja toitlustamine
 • Värvusõpetus ja lilleseade
 • Toataimede hooldus
 • Ettevalmistus kutseeksamiks

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puhastusteenindaja abilise eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud lõpueksami/kutseeksami. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami"Puhastusteenindaja abiline, EKR tase 2" 

Edasiõppimise võimalused

Puhastusteenindaja, tase 3 

Võimalused tööturul

Lõpetanul on võimalik tööle asuda tööle asuda puhastusfirmadesse, kes pakuvad hoolduskoristus teenust. 

Õppekava

Kadri Vallimäe- Pähk