Suvine vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

 


Raudteeveeremi lukksepp

Õppeliik

Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
töökohapõhine
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Vastvõtu tingimused

Õpe avatakse koostöös AS VALGA DEPOO ja õppe alustamiseks ei ole vaja põhiharidust. Õpe viiakse läbi osaliselt koolipõhisena ja töökohapõhisena.                                                                       
Lisaks toimub koolipõhine õpe koostöös Daugavpilsi tehnikumiga, kus viiakse läbi suurem osa praktilisi eriala õpinguid kasutades erinevaid raudteeveeremi majandamisega seotud simulaatoreid. 

Põhiõpingute moodulid

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Raudteetranspordi alused
 • Organisatsiooni ja meeskonnatöö alused
 • Raudteeveeremi  hooldus, remondikorraldus ja tehnoloogiad
 • Raudteeveeremi veermiku remontimine
 • Raudteeveeremi haakeseadmete remontimine
 • Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine
 • Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine
 • Võõrkeel (vene keel/inglise keel)
 • Eesti keel baastase  A1 / võõrkeel I
 • Infotehnoloogia baaskursus
 • Praktika

Valikõpingute moodulid

 • Materjalide õpetus - keevituse algkursus
 • CAD projekteerimine
 • Tõstukid nende hooldus ja juhtimine
 • Troppija kursus
 • Ohtlikud ja eriotstarbelised veod                             
 • Tagastuslogistika
 • Erialane IT

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Raudteeveeremi lukksepp tase 3" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused

Raudteeveeremi hooldustehnik tase 4 jätkuõppena

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada raudteeettevõtetes järgnevatel ametikohtadel: raudteeveeremi lukksepp, raudteeveeremi hooldaja.

Õppekava

Veiko Ardel