Valgamaa Kutseõppekeskus KINNITATUD

Õppekorralduseekiri nõukogu 27.08.2021. a

Lisa 10. Täiendusõppe toimimise tingimised ja kord   protokolliga nr 1-2/13

1. Õppekorralduse alused

1.1 Valgamaa Kutseõppekeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.3 Koolitused toimuvad reeglina grupikoolitustena aastaringselt (kevadsemester ja sügissemester) vastavalt nõudlusele riikliku koolitustellimusena (RKT), tasulistena, projektikoolitustena ning muudes vormides.

1.4 Kursustel õppijatele ei laiene Valgamaa Kutseõppekeskuse tasemeõppes õppivate õpilaste õigused: saada õpilaspilet, saada vabariigi valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi, saada õppetoetust ja õppelaenu.

1.5 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Valgamaa Kutseõppekeskuse täiskasvanute koolituse õppekorralduseeskirja.

1.6 Kvaliteedi tagamine Valgamaa Kutseõppekeskuse täiskasvanute koolituskeskuses toimub läbi kooli akrediteerimisprotsessi, mille käigus hinnatakse täiskasvanute õppe- ja kasvatusprotsessi.

2. Täiendusõppekursuse õppekava

2.1 Õppekava on õppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe eesmärgid, õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, õppeainete lühikirjeldused ning õppe lõpetamise tingimused.

3. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

3.1 Kursusele registreerumine

3.1.1. Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.vkok.ee/koolitus), e-posti teel (koolitus [at] vkok.ee), samuti Valgamaa Kutseõppekeskus aadressil Loode 3. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Kui Te ei saa oma e-posti aadressile kinnitust registreerumisest, on registreerumine ebaõnnestunud (näiteks olete jätnud andmed korrektselt sisestamata, pole tutvunud õppekorralduseeskirjaga jmt).

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuse koolitusjuhilt, kelle kontaktid on Valgamaa  Kutseõppekeskuse kodulehel.

3.2 Kursuse komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused).

3.2.2. Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

3.2.3. Valgamaa Kutseõppekeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3.2.4. Tasuta kursuste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduseeskirja lisana tasuta kursuse juures.

4.Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

4.1 Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud, direktori käskkirjaga kinnitatud ning kes on vajadusel tasunud õppemaksu.

4.2  Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

5.Kursuste praktilise töö ja praktika korraldus

5.1 Praktiline töö toimub Valgamaa Kutseõppekeskuse praktilise õppe keskkonnas õppekavas sätestatud mahus.

5.2 Praktika on õppekava osa, mille ajal kursuslane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.

5.3 Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Valgamaa Kutseõppekeskuse, tööandja ja õppija vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.

5.4 Enne praktilist tööd ja enne praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine, praktikajuhendaja poolt.

6. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

6.2 Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

7. Kursuse eest tasumine ja soodustused

7.1 Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

7.2 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

8. Kursusest loobumine

8.1 Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajat kirjalikult paberkandjal või e-kirja teel.

8.2 Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

8.3 Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust, välja arvatud Toidukooli kursuste puhul, millest loobumisel tagastatakse 50% õppetasust.

8.4 Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

9. Kursuse katkestamine

9.1 Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 15 tundi) teavitades sellest koolitusjuhti hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusjuhile.

10. Õppeteenustasu määramise otsuse vaidlustamine

10.1 Kursuse registreerunu mittenõustumisel Valgamaa Kutseõppekeskuse direktori otsusega õppeteenustasu määramise või õppeteenustasu maksmisest vabastamise kohta on tal õigus esitada Valgamaa Kutseõppekeskuse direktorile kirjalik protest viie tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

11. Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Valgamaa Kutseõppekeskuse täienduskoolituses.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Valgamaa Kutseõppekeskus täienduskoolitus. Täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Valgamaa Kutseõppekeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ning Valgamaa Kutseõppekeskuse täienduskoolituse õppekorralduseeskirjast.

11.1 Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.

11.1.1 Valgamaa Kutseõppekeskuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.

11.1.2 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku õppekava või kooli õppekava osa.

11.1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

11.1.4 Õppekava koostamisel järgitakse juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks (Aruväli, Kaldas, Pilli, Reppo. HTM, 2016).

11.2 Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.

11.2.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

11.2.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

11.2.3. Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

11.2.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

11.3 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.

11.3.1  Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega praktikabaasides.

11.3.2 Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

11.4 Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.

11.4.1 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse elektroonilise tagasisidelehe. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse ning tulemuste põhjal tehakse vajadusel parendused edasistes koolitustes. Tagasiside analüüse säilitatakse elektrooniliselt viis aastat.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Training Scholarships
Saki järjekord: 
4