Learning opportunities

Our school offers learning opportunities in the following fields of study:

* Engineering, production and construction: Car mechanic, Machine operator , Painter, Upholsterer, Cabinetmaker, Facility serviceman, Apprentice Oven Builder, Vehicle technician

* Health and well-being: Care worker, Social and Health Care Specialist, Childminder, 

* Service: Chef, Cook, Kitchen assistant, WaiterE-commerce specialist, 

* Transport and logistics: Transport organizer-Logistician, Warehouse worker, Rolling-stock locksmith, Railway rolling-stock service technician

* Non-stationary general education

 

 


Vehicle technician

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikEKR 4 kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksÕppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsidÕppeaeg180 EKAP, 3 a

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine ja vestluse läbimine

Õpitakse:

Valgamaa Kutseõppekeskuses saab mootorsõidukitehnik spetisaliseeruda sõiduautotehnikale, selle õppega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada sõiduautotehnikutehniku erialal ning osaleda elukestvas õppes.

Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele ning tehnilistele joonistele, vastutab oma töö tulemuste eest. Töötamisel järgib keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse  ja  töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale säästlikult. Töös on olulised koostöö ja osalemine  meeskonnatöös  ning oma pädevuse piires teiste töötajate juhendamine. Mootorsõidukitehnik käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti- ja inglise keeles. 

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:
Erialale vastavad töötunked
Peakate
Turvajalatsid

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.  Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.

Lõpetamine:
õpingud loetakse lõppenuks kui õpilane sooritab õpingute lõpus kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“;
õpilane, kes õpib kutsekeskhariduse õppekaval, läbib üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Edasiõppimise võimalused:

Pärast lõpetamist on võimalik edasi õppida kutsehariduses "Mootorsõidukidiagnostik, EKR tase 5" või kõrgkoolis.

Võimalused tööturul:

õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda sõiduautode, maasturite ja kaubikute hoolduse ning remondiga tegelevasse ettevõttesse.