Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Mootorsõidukitehnik

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe
põhiharidus 180 EKAP, 3a
Kutseharidusõpe, tase 4 mittestatsionaarne,
sessioonidena
põhiharidus 120 EKAP, 2a

Mootorsõidukitehnikud töötavad autode remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes. Mootorsõidukitehniku töö on autode hooldus ja remondi toimingute teostamine. Mootorsõidukitehnik see, kes tagab, et sõidukid oleksid töökorras ja ohutud kasutamiseks. Töö on vaheldusrikas, sest erinevate autode tehnika on erinev ja võimalusi, mis auto juures viltu võib minna on palju. 

Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele ning tehnilistele joonistele, vastutab oma töö tulemuste eest. Töötamisel järgib keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale säästlikult. Töös on olulised koostöö ja osalemine meeskonnatöös ning oma pädevuse piires teiste töötajate juhendamine. Mootorsõidukitehnik käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti- ja inglise keeles. 

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:

 • erialale vastavad töötunked;
 • peakate;
 • turvajalatsid.

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.  Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine

Põhiõpingute moodulid

 • Mootorsõidukitehniku alusteadmised
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 
 • Mootorsõiduki ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remondi alusõpingud
 • Sõiduautotehnika hooldamine ja remont
 • Praktika
 • Kliimaseadmed ja nende käitlemine

Üldõpingute moodulid

 • Keel ja kirjandus 
 • Võõrkeel 
 • Matemaatika 
 • Loodusained 
 • Sotsiaalained 
 • Kunstiained 

Valikõpingute moodulid

 • CAD-tarkvara algõpe
 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • Elektri- ja hübriidautod
 • Erialane huviring
 • Erialane võõrkeel
 • Esteetika ja eetika
 • Ettevalmistus kutseeksamiks
 • Keevitus- ja tuletööde teostamine
 • Kirjalike tööde vormistamine
 • Klaasitööd
 • Liiklusõpetus
 • Loogiline ja ruumiline mõtlemine
 • Maalritööriistad ja seadmed ning materjalid
 • Pindade ettevalmistamine värvimiseks
 • Plastdetailide töötlemine ja remont
 • Rakendustarkvara
 • Riigikaitse
 • Sõiduauto rehvide õhutiheduse kontroll ja taastamine
 • Väikemasina hooldus
 • Värviõpetus ja kompositsioon

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõppenuks kui õpilane sooritab õpingute lõpus kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“.
Õpilane, kes õpib kutsekeskhariduse õppekaval, läbib üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Edasiõppimise võimalused

Pärast lõpetamist on võimalik edasi õppida kutsehariduses antud valdkonnas "Mootorsõidukidiagnostik, EKR tase 5" või kõrgkoolis soovitud erialal.

Võimalused tööturul

Õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda sõiduautode, maasturite ja kaubikute hoolduse ning remondiga tegelevatesse ettevõtetesse.

Õppekava

Mootorsõidukitehniku õppekava 2023

Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnika) kutseõpe rakenduskava

Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostika)

Vidrik Ugur