Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Tegevusjuhendaja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 4

statsionaarne koolipõhine õpe,
statsionaarne töökohapõhine õpe
mittestatsionaarne õpe

keskharidus 60 EKAP, 1 a

Tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendajaks õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanu toetamiseks. Õpe loob eeldused teadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Lisainfo õppekava kohta leiad siit https://tahvel.edu.ee/#/vocationalCurriculum/1983/view?_menu või https://www.eswa.ee/kutse-andmine/tegevusjuhendaja/

Tegevusjuhendaja tase 4 õppes on põhiõpingute moodulite maht on 51 EKAP, valikõpingute moodulite maht on 9 EKAP, kokku 60 EKAP.

Põhiõpingute moodulid: intellektuaalsete väärtuste arendamine ja toetamine; tegevusvõime ja terviseseisundi hindamine, toetamine ja arendamine; juhendamine  ja toetamine  igapäevaelu toimingutes; inimese toetamine  võimetekohasel panustamisel  ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel läbi võrgustikutöö; õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; praktika;

Valikõpingud: digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus; erihoolekandeteenuste sihtrühmad; erivajadused ja seosed rehabilitatsiooniga; raskesti mõistetava käitumisega toimetulek; eesti keel; vene keel.

Vastuvõtt: Dokumentide vastuvõtt toimub infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) või Valgamaa Kutseõppekeskuses kohapeal tööpäeviti kella 9.00-15.00. Palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud). Kui Sul on vastuvõtu kohta küsimusi, siis kirjuta vastuvõtt@vkok.ee või helista 766 3222

Lõpetamine ja kutseeksam: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud sotsiaal-ja tervishoiuspetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õppijal õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane koolilõpueksam.

Tiia Peebo - Tervise- ja heaoluvaldkonna õpetaja