Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Puitkonstruktsioonide ehitus (kutsekeskhariduse õppekava)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe
põhiharidus 180 EKAP, 3a

Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.
Ehituspuusepa peamised tööülesanded on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine; puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ja soojustamine, sageli ka taastamine ja ümberehitamine, käesolevas standardis nimetatud katusekatete paigaldamine; ehitiste sise- ja väliselementide (uksed, aknad trepid jne) sobitamine ja paigaldamine.
Ehituspuusepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme ehituspuusepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav ehituspuusepp juhendamist.
Puusepatöö nõuab suurt füüsilist pingutust. Töö võib toimuda nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Ehituspuusepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka tolm ja lenduvad keemilised ühendid ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.
Ehituspuusepa peamised töövahendid on erinevad mehaanilised (vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid jne) ja elektrilised (trellid, lihvimismasinad jne) käsitööriistad, kuid kasutusel võivad olla ka suuremad tööstuslikud seadmed

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

Põhiõpingute moodulid (123 EKAP) 

 • Sissejuhatus ehituserialade õpingutesse

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

 • Ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused

 • Puitliidete valmistamine

 • Puitkarkass-seinte ehitamine

 • Puitvahelagede ja -põrandate ehitamine

 • Katusekonstruktsioonide ehitamine ja katusekattematerjalide paigaldamine

 • Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine

 • Puitraketiste ja voodrilaudise paigaldamine

 • Puitrajatise ehitamine

 • Praktika

Üldõpingud (30 EKAP)

 • Keel ja kirjandus 

 • Võõrkeel

 • Matemaatika

 • Loodusained 

 • Sotsiaalained 

 • Kunstiained

Valikõpingud (27 EKAP)

 • Ehitusmõõdistamise alused

 • Ettevõtlusõppe baasmoodul

 • Korpusmööbli valmistamine

 • Palkmaja ehitamine

 • Rakendustarkvara

 • Loogiline ja ruumiline mõtlemine 

 • Puidutöötlemise tehnoloogia CNC pinkidel

 • Riigikaitse 

 • Värviõpetus ja kompositsioon 

 • Õpioskuste kujundamine 

 • SketchUp 3D projekteerimistarkvara baaskursus

 • Õpilasfirma

 • Üldkehaline ettevalmistus

Lõpetamine

Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrgharidus, bakalaureuseõpe

Võimalused tööturul

Eriala lõpetanul on võimalik töötada ehituspuusepana erinevates ehitusettevõtetes, samuti masintöötlejana puiduettevõtetes.

Õppekava

Vidrik Ugur