Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Maaler

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseõpe, tase 4  mittestatsionaarne
sessioonõpe
põhiharidus 60 EKAP, 1 a

Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt vimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Vastuvõtu tingimused

Vestlus

Põhiõpingute moodulid (50 EKAP)

  • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine (22 EKAP)
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)
  • Seinte katmine rullmaterjalidega (11 EKAP)
  • Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega (12 EKAP)

Valikõpingute moodulid (10 EKAP):

  • Erialane võõrkeel (1 EKAP)
  • PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamise alused (3 EKAP)
  • Värviõpetuse ja ruumikujunduse alused (3 EKAP)
  • Kuivkrohvplaatide paigaldamise alused (3 EKAP)
  • Säästva renoveerimise alused (3 EKAP)
  • Tasandustööd (3 EKAP)

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Õpilane omandab Maaler, tase 4 kutse 

Edasiõppimise võimalused

Kutsekeskharidus

Võimalused tööturul

Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Õppekava

Vidrik Ugur