Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Pottsepp-sell

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
päevane õpe
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 aasta

Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle osade ehitamine ja lammutamine, paigaldamine, renoveerimine ja muutmine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, ahjupottidest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepp-sell, tase 3 teeb kõrgema taseme pottsepa juhendamisel tahkekütteseadmete ja korstnasüsteemide, tootjavastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide ehitus- ja lammutustöid, renoveerib ja muudab neid.
Pottsepp-sell juhindub oma töös pottseppade kutse-eetika koodeksist (lisa 3 – pottsepa kutse-eetika). Ta lähtub tööde tegemisel kehtivatest õigusaktidest ning muudest asjakohastest juhenditest ja normdokumentidest (EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid, EVS-EN 15544 jms)

Vastuvõtu tingimused

Vestlus

Põhiõpingute moodulid

  • Pottsepa alusteadmised

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

  • Müüritisküttesüsteemide ehitamine

  • Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine

Valikõpingute moodulid

  • Ehitusjoonestamise alused

  • Krohvimistööde alused

  • Lukksepa- ja keevitustööde alused

  • Plaatimistööde alused

Lõpetamine

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell, tase 3;
Pottsepp, tase 4;
Pottseppmeister, tase 5.

Võimalused tööturul

Õpingute lõppedes omandatakse teadmised ja praktilised oskused töötamaks kõrgema taseme pottsepa juhendamisel. Pärast kaheaastast töökogemust pottsepa juhendamisel on võimalik sooritada pottsepa 4. taseme kutseeksam ja jätkata tööd iseseisva pottsepana. 

Õppekava

Vidrik Ugur