Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Puidupingioperaator

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
päevane õpe
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Puidupingioperaator on oskustööline. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine, mida ta teeb sõltuvalt tasemest kas erinevatel üheoperatsioonilistel puidutöötlemise tööpinkidel või mitmeoperatsioonilistel puidutöötlemisseadmetel. Ta tunneb oma töös kasutatavate puidutöötlemise tööpinkide ja seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Vastuvõtu tingimused

Vestlus

Põhiõpingute moodulid 

  • Sissejuhatus õpingutesse 
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 
  • Mööbli ja puittoodete joonestamise alused 
  • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel 
  • Praktika

Valikõpingute moodulid 

  • Üldkehaline ettevalmistus 
  • Erialane võõrkeel 
  • Puidu käsitsitöötlemise tehnoloogia 
  • Mööbli ja puittoodete viimistlemine 

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Õpilane omandab puidupingioperaatori, tase 3 kutse.

Edasiõppimise võimalused

Põhihariduse olemasolul "Tisler, tase 4" õppekaval

Võimalused tööturul

Peale lõpetamist on võimalik töötada mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes.

Õppekava

Vidrik Ugur