Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Puidutöötleja, tase 2

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 2
statsionaarne,
päevane õpe
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Puidutöötleja on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõttes (sae-, höövli-, spooni-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus, palk- , element- ja moodulmajade valmistamine jms) põhitööprotsesside juures abitöölisena. Teeb ka iseseisvalt või juhendamisel lihtsamaid korduvaid töid tuttavates tingimustes.

Vastuvõtu tingimused

Vestlus

Põhiõpingute moodulid 

 • Puidutöötleja kutse alusteadmised 
 • Tööalase suhtlemise alused 
 • Jooniste lugemine 
 • Materjalid ja nende ettevalmistus 
 • Puidutöötlus 
 • Praktika 
 • Üldkehaline ettevalmistus 

Valikõpingute moodulid 

 • Arvutiõpetus 
 • Ettevõtlusõpe 
 • Erilalane terminoloogia 
 • Käsitööriistade teritamine 
 • Lihttööd höövlitööstuses 
 • Lihttööd saetööstuses 
 • Lihttööd mööblitööstuses 
 • Lihttööd spooni ja vineeri tootmisel 
 • Lihttööd masintoodetud palkmajade valmistamisel 
 • Puitmaterjalide varumine ja raietööde alused 

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpeatatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse erialase lõpueksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Puidupingioperaator, tase 3

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates puidutöötlemise ettevõtetes abitöölisena.

Õppekava

Vidrik Ugur