Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Vanemkokk

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 5 statsionaarne,
sessioonõpe
keskharidus 60 EKAP, 1 a

Kokkade tööpõld on lai, sest maitsev ja tervislik toit on alati olnud hinnas. Kokad töötavad erinevates majutus- ja toitlustustasutustes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes, catering- ides kogu Euroopa Liidus. Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Töö iseloom eeldab oskust tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada, planeerida aega ja vajadusel juhendada abikokka.

Valgamaa Kutseõppekeskuse kokk annab endast alati parima, sõltumata sellest, kas ta valmistab roogasid restoranis, koolisööklas või oma koduses köögis. Hea kokk on kiire, loominguline, õpihimuline ja keskmisest kõrgema stressitaluvusega natuur. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ning valmisolek töötada õhtuti ja nädalavahetustel. Eriala eeldab käelist osavust, head maitsemeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust ning ka head suhtlemisoskust. Meeskonnatöövõimekust, et tulevikus oleks oskus juhtida ennast ja ka teisi ning kompromissitu puhtus.

Vastuvõtu tingimused

Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud keskharidus ning läbitud koka kutsealane koolitus või sooritatud vähemalt kokk EKR tase 4 kutseeksam või erialane töökogemus.

Põhiõpingute moodulid

RESTORANI KÖÖGITÖÖ PLANEERIMINE JA KORRALDAMINE

RESTORANI KLIENDITEENINUDSE KORRALDAMINE

TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMINE

VANEMKOKKA PRAKTIKA 

TOITLUSTUSETTEVÕTTE JUHI PRAKTIKA

Valikõpingute moodulid

ÕPITEE JA TÖÖ MUUTUVAS KESKKONNAS 

DIGITURVALISUS

FOTOGRAAFIA

GRAAFILINE DISAIN ERIALASES TÖÖS

KONFLIKTI- JA STRESSIJUHTIMINE

MOLEKULAARGASTORNOOMIA 

MÜÜGIPSÜHHOLOOGIA

TEENINDUSDISAIN

VANEMKOKA MEISTRIKLASS 

lisamoodul EESTI KEEL TEISE KEELENA (kohustuslik vene-, inglise- ja läti õppekeelega rühmadele)

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õppeköökides töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:

  • kokariided (jakk, püksid, põll ja müts)
  • kokajalanõud

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile (vanemkokk, tase 5) vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam.

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Vanemkokk, tase 5“.

Võimalused tööturul
Vanemkokk juhib tootmisprotsessi toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Ta planeerib, korraldab köögitööd, koostab menüüsid ja arendab tooteid. Vanemkokk juhib ja juhendab meeskonda ning annab edasi kutsealaseid oskusi. Vanemkokk juhindub oma tegevuses ettevõtte kasumlikkusest, vastutab teiste töö korraldamise ja kvaliteetse töötulemuse eest. Vanemkokk valmistab toite, kasutades nii tavapäraseid, uuenduslikke kui keerukaid tehnoloogiaid vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Vanemkokk võtab kasutusele keskkonnasõbralikke materjale ja tehnoloogiaid, järgides keskkonnasäästlikku ja rohelist mõtteviisi.

Õppekava

Rakenduskavad 2023