Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Lapsehoidja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe,
töökohapõhine õpe
keskharidus 60 EKAP, 1 a

Oled hooliv, kannatlik, loominguline ja vastutustundlik? Soovid positiivselt mõjutada noorte inimeste elu ning olla eeskujuks? Kui jah, siis tule õpi lapsehoidjaks! 

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja töö eesmärk on kaasa aidata lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel. Lapsehoidja lähtub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Ta osutab lapsehoiuteenust, mida võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Lapsehoidja kutseõppes on õppeaeg üks aasta. Lisaks auditoorsele õppele tuleb läbida õppepraktika töökeskkonnas.

Õppetöö toimub Valgas ja erinevates piirkondades üle Eesti, kokkuleppel tööandjatega.

Vastuvõtu tungimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.

Põhiõpingute moodulid

  • Turvalise lapsehoiuteenuse tagamine koostöös võrgustikuga
  • Lapse kasvu ja arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine ja lapse eest hoolitsemine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Praktika

Valikõpingute moodulid

  • Suhtlemine võõrkeeles
  • Digitehnoloogia kasutamine
  • Massaaži alused
  • Tegevusteraapia protsess erivajadustega lastega
  • Toitumisnõustamise alused
  • Kriisipsühholoogia
  • Kirjalike tööde vormistamine

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud lapsehoidja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Lapsehoidja, EKR tase 4“.

Õppekava

Fredy Lumi