Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Köögiabiline

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 2 statsionaarne,
päevane õpe
põhihariduse
õudeta
120 EKAP, 2 a

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel, käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.  Köögiabilise ametikohal on oluline puhtusearmastus, sest üks karv toidus võib rikkuda kogu köögi maine.

Köögiabilise eriala eeldukseks on huvi  ja soovi töötada meeskonnas, tuleb toime rutiininsete toimigutega. Köögitöös on vajalik hea füüsiline tervis ja vastupidavus. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Köögiabiline peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Tööalase suhtlemise alused
 • Toiduhügieen
 • Köögiabilise praktilise töö alused
 • Teeninduse alused
 • Puhastamine ja koristamine
 • Köögiabilise praktika

Valikõpingute moodulid

 • Eneseväljendus
 • Õpioskuste kujundamine
 • Abikoka praktilise töö alused
 • Arvutiõpetus
 • Eritoitlustus
 • Fruktodisain
 • Kinnistu hooldamine
 • Kodumajanduse alused
 • Kutsealane liikumine
 • Loovtöö
 • Pargari- ja kondiitritööd
 • Toidufotograafia
 • Värvusõpetus ja lilleseade, toataimede hooldus

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud köögiabilise eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud lõpueksami/kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon

Õpingute lõppedes võimalus sooritada kutsekvalifikatsioonieksami  "Köögiabiline, EKR tase 2"

Edasiõppimise võimalused

Abikokk, tase 3 Valgamaa Kutseõppekeskuses

Võimalused tööturul

Lõpetanul on võimalus tööle asuda erinevates toitlustus ettevõtetesse köögiabilisena.

Õppekava

Rakenduskavad 2023

Kadri Vallimäe- Pähk