Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Kokk (kutsekeskhariduse õppekava)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe
põhiharidus 180 EKAP, 3a

Kokkade tööpõld on lai, sest maitsev ja tervislik toit on alati olnud hinnas. Kokad töötavad erinevates majutus- ja toitlustustasutustes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes, catering- ides kogu Euroopa Liidus. Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Töö iseloom eeldab oskust tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada, planeerida aega ja vajadusel juhendada abikokka.

Valgamaa Kutseõppekeskuse kokk annab endast alati parima, sõltumata sellest, kas ta valmistab roogasid restoranis, koolisööklas või oma koduses köögis. Hea kokk on kiire, loominguline, õpihimuline ja keskmisest kõrgema stressitaluvusega natuur. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ning valmisolek töötada õhtuti ja nädalavahetustel. Eriala eeldab käelist osavust, head maitsemeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust ning ka head suhtlemisoskust. Meeskonnatöövõimekust, et tulevikus oleks oskus juhtida ennast ja ka teisi ning kompromissitu puhtus.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Toitlustamise alused
 • Teeninduse alused
 • Abikoka praktilise töö alused
 • Toiduvalmistamise alused
 • Koka praktilise töö alused
 • Toiduvalmistamine
 • Koka praktiline töö
 • Abikoka praktika
 • Kokatöö praktika

Valikõpingute moodulid

 • Kitsa matemaatika kursus
 • Loogiline ja ruumiline mõtlemine
 • Pagari- ja kondiitritöö
 • Eesti köök
 • Kaunistamine ja serveerimine
 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • Joogiõpetus I, mittealkohoolsed joogid
 • Valiktooted pärmitaignast
 • Riigikaitse
 • Suurköögitöö korraldus
 • Eritoitlustus
 • Catering-teenindus
 • Suurköögitöö praktika
 • Erialane võõrkeel
 • Restoranitöö korraldus
 • Peoteenindus
 • Rahvus- ja regionaalköögid
 • Restoranitöö praktika

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õppeköökides töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:
Kokariided (jakk, püksid, põll ja müts)
Kokajalanõud

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kokk, EKR tase 4“ vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused

 • Vanemkokk, tase 5
 • Toitlustuse korraldus
 • Turismi ja toitlustuse korraldus
 • Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia
 • Kutseõpetaja
   

Õppekava

Kadri Vallimäe- Pähk