Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Pehme mööbli valmistaja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus, tase 4 mittestatsionaarne,
sessioonõpe
põhiharidus 60 EKAP, 1 aasta      

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit. Sõltuvalt ametikohast ettevõttes täidab ta järgmisi tööülesandeid: karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine), pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ning pakkimine.
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 töötab tööjuhiste järgi nii üksi kui meeskonnas. Töö eeldab suhtlemist töökaaslaste ja partneritega.
Pehme mööbli valmistaja töökeskkond eri tööprotsessides, nt liimimine ja karkassi koostamine, võib olla tervist kahjustav. Ta puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat. Töö võib olla füüsilist pingutust nõudev.
Põhilisteks töövahenditeks on elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad ning õmblusmasinad ja tööpingid.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine

Põhiõpingute moodulid

 • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse (1 EKAP)

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)

 • Mööbli karkassi koostamine (7 EKAP)

 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine (19 EKAP)

 • Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine (18 EKAP)

Valikõpingud 

 • Erialane võõrkeel (1 EKAP)

 • Pehme mööbli taastamine (9 EKAP)

 • Spoonimine ja viimistlemine (9 EKAP)

 • Traditsiooniline polsterdamine (9 EKAP)

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ja sooritanud kutseeksami. Õpilane omandab kv alifikatsiooni „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“.

Osakutsed:

 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4

 • Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3

 • Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4

Võimalused tööturul

Enamasti töötavad pehme mööbli valmistajad suurtes mööblitootmisettevõtetes. Tööd võib leida ka masinatööstuses kus valmistatakse laevu, autosid, ronge, busse ja muid transpordivahendeid, millel on väga palju pehmet, polsterdatud ja pealismaterjaliga kaetud pinda (istmed, vahelaed, roolid jms), mistõttu võivad töövõtted olla sarnased.

Õppekava

Vidrik Ugur