Õppevormid

Koolipõhine õpe

Koolipõhine õpe on päevaõpe, kus teooria- ja praktilised tunnid toimuvad koolis tunniplaani alusel. Koolipõhisesse õppesse võivad õppima asuda kõik soovijad.

Õppima on oodatud  kõik, kes on omandanud on põhi- või keskhariduse. Mõningatele erialadele saab õppima asuda ka põhihariduse nõudeta

Valgamaa Kutseõppekeskuses saab õppida kolmanda, neljanda  ning viienda taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe õppekavadel:

Kutseõppeasutus loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täies mahus täitmist. Lõpetamise tingimused erinevad erialati ja on kirjas õppekavades. Kooli lõpetamiseks tuleb reeglina sooritada kutseeksam, üksikutel juhtudel saab kooli lõpetada koolieksamiga.

Mittestatsionaarne sessioonõpe

Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva töö maht suurem kui 50% õpingute kogumahust. Koolipäevi on seega vähem ning need toimuvad sessioonidena.  

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt saavad ka mittestatsionaarses õppes õppijad õiguse saada õppimiseks vaba aega samadel alustel ja tingimustel kui statsionaarses õppes õppijad.

Küll aga ei saa mittestatsionaarses õppes õppijad kutseõppuritele mõeldud toetusi nagu õppetoetus, koolilõuna toetus, sõidutoetus jm.

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE on mõeldud töötavatele inimestele:

  • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
  • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
  • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
  • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
  • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
  • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on Kärt Kuvvas-Mekk 

5818 3980