Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Tisler kutseõpe

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseõpe, tase 4 statsionaarne,
sessioon õpe
põhiharidus 120 EKAP, 2 a

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne). Tisler, tase 4 töötab töökorraldusest lähtuvalt kas iseseisvalt või meeskonnas ning teostab erinevaid tööoperatsioone, kasutades selleks mitmesuguseid puidu töötlemise, viimistlemise, monteerimise ja paigaldamise võtteid ja vahendeid. Ta korraldab oma tööd ning planeerib tööaega ja materjale aja- ja kuluefektiivselt.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine

Põhiõpingute moodulid  

 • Tisleri alusteadmised 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 
 • Mööbli- ja puittoodete joonestamine 
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia 
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia 
 • Praktika I etapp 
 • Mööbli- ja puittoodete valmistamine 
 • Praktika II etapp

Valikõpingud 

 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus 
 • Erialane füüsika ja keemia 
 • Erialane võõrkeel 
 • Erialased arvutusülesanded 
 • Korpusmööbli valmistamine 
 • Loogiline ja ruumiline mõtlemine 
 • Maalritööriistad ja -seadmed ning -materjalid 
 • Mööbli ajalugu 
 • Pehme mööbli valmistamine 
 • Puidutöötlemise tehnoloogia CNC pinkidel 
 • Raaljoonestamine 
 • Restaureerimise alused 
 • Riigikaitse 
 • Värviõpetus ja kompositsioon 
 • Õpioskuste kujundamine 

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel , läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrgharidus, bakalaureuseõpe

Võimalused tööturul

Tisler on alati olnud nõutud spetsialist puidutöötlusega tegelevates ettevõtetes. Juhiomadustega tislerid kasvavad sageli valdkonna keskastmejuhtideks. Omandatud teadmised ja töökogemus annab tislerile piisava pagasi, et avada oma väiketöökoda ja alustada ettevõtlusega. See võimaldab teostada endale huvipakkuvaid töid ja kujundada välja oma isikupärane stiil.

Õppekava

Vidrik Ugur