Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Hooldustöötaja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 4

statsionaarne koolipõhine õpe,
statsionaarne töökohapõhine õpe, 

mittestatsionaarne õpe

põhiharidus 120 EKAP, 2 a

Hooldustöötaja

Hooldustöötajaks õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud abivajaja hoolduseks, juhendamiseks ja rehabilitatsiooniks. Õpe loob eeldused teadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Lõpetamine kutseeksamiga annab tähtajatu kutse, lisainfo õppekava kohta https://tahvel.edu.ee/#/vocationalCurriculum/1984/view või https://www.eswa.ee/kutse-andmine/hooldustootaja/

Hooldustöötaja tase 4 õppes on põhiõpingute moodulite maht on 100 EKAP, valikõpingute moodulite maht on 20 EKAP, kokku 120 EKAP.

Põhiõpingute moodulid: abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine; hoolduse alused; hooldustoimingud; meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine; töö eakatega; töö erivajadusega inimesega; töö lastega peredega; õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; praktika,

Valikõpingud: alternatiivkommunikatsioon; digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus; hoolivuse väärtustamine abivajaja hoolduses; juhendamine ja mentorlus; kirjalike tööde vormistamine; kriisipsühholoogia; massaaži alused; toitumisnõustamise alused; vene keel;

Vastuvõtt: Dokumentide vastuvõtt toimub infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) või Valgamaa Kutseõppekeskuses kohapeal tööpäeviti kella 9.00-15.00. Palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud). Kui Sul on vastuvõtu kohta küsimusi, siis kirjuta vastuvõtt@vkok.ee või helista 766 3222

Lõpetamine ja kutseeksam: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud hooldustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õppijal õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane koolilõpueksam.

Tiia Peebo - Tervise- ja heaoluvaldkonna õpetaja