Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Hooldustöötaja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe,
töökohapõhine õpe
põhiharidus 120 EKAP, 2 a

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud vajalikud oskused ja teadmised tööks ja abivajaja hoolduseks, juhendamiseks ja rehabilitatsiooniks.

Hooldustöötaja on tervishoiu ja hoolekande esmatasandi töötaja, kelle töö eesmärk on abistada abivajajat tervisekahjustuste, funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral.

Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust ja tuge. Õppeaeg hooldustöötaja kutseõppes on kaks aastat, mille jooksul omandatakse põhiteadmised vastavalt kutsekvalifikatsioonist tulenevatele nõuetele. 

Õppijatel on võimalus taotleda heade õpitulemuste korral õppetoetust, vajadusel kompenseeritakse sõidukulud(ühistransport)

Projektide raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit. 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtu tungimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.

Põhiõpingute moodulid

 • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • Hoolduse alused
 • Hooldustoimingud
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • Praktika
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadusega inimesega
 • Töö lastega peredega
   

Valikõpingute moodulid

 • Alternatiivkommunikatsioon
 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • Hoolivuse väärtustamine abivajaja hoolduses
 • Juhendamine ja mentorlus
 • Kirjalike tööde vormistamine
 • Kriisipsühholoogia
 • Loogiline ja ruumiline mõtlemine
 • Massaaži alused
 • Tikkimise alusõpe
 • Toitumisnõustamise alused
 • Vene keel
 • Viltimine
 • Värvusõpetus ja kompositsioon

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud hooldustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutsekvalifikatsioonieksami „Hooldustöötaja, EKR tase 4“;

Võimalused tööturul

Hooldustöötaja kutse omandanu võib töötada kõigis tervishoiu-ja sotsiaalhoolekande valdkondades Eestis.

Õppekava

Fredy Lumi